Provoz ŠD

Přihlašování do ŠD

Přihlašování žáků bude probíhat do 27. 9. 2018.

Je důležité, aby rodiče vyplnili obě strany přihlášky – zejména dobu odchodu žáka ze školní družiny a zda bude odcházet sám nebo v doprovodu jiné osoby (u doprovodu je nutné uvést, kdo bude dítě vyzvedávat: rodiče, prarodiče nebo jiná zodpovědná osoba). Dítě, které má uvedeno v přihlášce, že odchází v doprovodu jiné osoby, nemůže vychovatelka ze školní družiny propustit dříve, než se tato osoba pro něj dostaví. Zákonní zástupci si děti vyzvedávají nejpozději do 15:15 hod.

Činnost školní družiny je realizována v prostorách školy do 13:00 hod. Poté se za příznivého počasí odchází do blízkého okolí školy (les, vycházky, hřiště, zahrada – nezbytnost vhodného sezonního oblečení a obuvi). Zpět do školy se vrací ve 14:30 hod. Rodiče si tedy, pokud potřebují, vyzvedávají své děti do 13:00 hod. nebo až ve 14:30 hod.

 

Má-li být žák, který odchází sám, uvolněn ze ŠD jinak než je uvedeno na přihlášce, musí se prokázat písemnou omluvenkou (datum, jméno, čas odchodu a podpis rodičů). Bez písemné omluvenky nemůže být žák uvolněn ze ŠD jinak, než je uvedeno na přihlášce.

Vychovatelka neodpovídá za žáka, který se do ŠD nedostaví.

Dítě je možné kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů odhlásit ze ŠD.

 

Provoz školní družiny

Provoz ŠD je od 11:30 do 15:15 hod.

Tel:730 154 059

 

Potřeby do školní družiny:

  • čaj 50,-Kč na pololetí
  • převlečení (pokud rodičům nevadí, že se dítě ušpiní, není nutné)
  • ručník
  • papírové kapesníky (mohou být i v krabici)

 

   Úplata za školní družinu

 

Výše úplaty je 100 Kč měsíčně.

   Podmínky úplaty

Úplata je splatná ve dvou splátkách:

- za období září až prosinec  -           400 Kč do 30. 9. příslušného roku

- za období leden až červen  -           600 Kč do 15. 5. příslušného roku

- úhradu je možné provést najednou za období září až červen ve výši 1000 Kč

převodem na běžný účet školy číslo 1687249359/0800 nebo hotově v uvedených termínech. Platby v hotovosti se provádějí u vychovatelky ŠD. Při platbě na účet školy byl každému žákovi přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu docházky do naší školy. Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno žáka a zkratku ŠD.

  • V případě zápisu účastníka do ŠD po termínu splatnosti úplaty se hradí příslušná částka do 5ti pracovních dnů od zápisu.
  •  Při ukončení docházky do ŠD v průběhu školního roku se případný přeplatek vrátí zákonnému zástupci.
  • Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy se na dobu vedlejších prázdnin činnost ŠD přeruší.
  • Pokud za účastníka není zaplacena úplata v termínu, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ŘŠ nejpozději do 15ti dnů. ŘŠ  může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze ŠD.

 

Na děti ve školní družině se těší vychovatelky

 Jarmila Krzoková a Lucia Smrečková:-) :-)