Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

09.10.2014 08:23

               Základní škola a Mateřská škola Písečná,

               příspěvková organizace

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy

 

ve školním roce 2013/2014

 

 

 

 

Obsah:      1.         Základní údaje o škole

 1. Název a sídlo

 2. Zřizovatel školy

 3. Vedení školy

 4. Adresa pro dálkový přístup

 5. Školská rada

 6. Charakteristika školy

 1. Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

 2. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 3. Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

 4. Kontrolní a inspekční činnost

 1. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

 2. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány

 1. Prevence sociálně patologických jevů

 2. Výsledky vzdělávání žáků

 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 4. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 5. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

 6. Spolupráce s odborovou organizací

 7. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2013

 8. Zapojení školy do rozvojových programů

 9. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

 

Přílohy:

Výroční zpráva mateřské školy

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Ligocká        

 

30. 9. 2014

               1. Základní údaje o škole

 

 

a)         Název a sídlo               Základní škola a Mateřská škola Písečná,

příspěvková organizace

IČO: 70640289

                                               Písečná 42, 73 991 Jablunkov

Telefon: 558 358 122

https://msazspisecna.webnode.cz

 

b)         Zřizovatel školy            Obec Písečná

Písečná 42

739 91 Jablunkov

Telefon: 558 359 825

Email:   urad@obecpisecna.cz

 

c)         Vedení školy                Mgr. Marie Ligocká, ředitelka příspěvkové organizace

                                               Mgr. Jarmila Lysková, vedoucí učitelka mateřské školy

            Pavlína Ćieslarová, vedoucí školní jídelny

 

d)         Adresa pro dálkový přístup

Email: zspisecna@seznam.cz

                                                

e)         Školská rada              

 

            Školská rada má šest členů, dva z nich zastupují zřizovatele školy, dva zákonné zástupce žáků a dva pedagogické pracovníky základní školy.

            Volby do školské rady proběhly 1. 11. 2011.

            Ve školním roce 2013/2014 se za přítomnosti ředitelky školy školská rada sešla jedenkrát. Na setkání projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2012/2013, projednala Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.

 

           

f)          Charakteristika školy:              Malotřídní základní škola

 

Součásti školy:             základní škola, I. stupeň – 3 třídy, 5 ročníků

                                               školní družina – dvě oddělení

                                               mateřská škola – dvě oddělení

                                               školní jídelna

 

             Základní škola a Mateřská škola Písečná je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Sídlí v jedné budově společně s mateřskou školou, školní družinou, školní jídelnou i obecním úřadem. Školu navštěvovali žáci z Písečné, z Jablunkova, Bukovce, Třince a z Písku.

 

 

 

 

 

 

 

Trvalé bydliště

Počet žáků navštěvujících ZŠ Písečná ve školním roce 2013/2014

Počet žáků navštěvujících ZŠ Písečná ve školním roce 2012/2013

Písečná

27

31

Jablunkov

8

7

Písek

7

7

Třinec

1

1

Bukovec

1

0

Celkem

44

46

 

Mateřská škola má dvě oddělení rozdělena většinou podle věku. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti od tří let věku. Provoz mateřské školy byl od 6,45 – 16,00 hodin.

Do 1. ročníku ZŠ odešlo 17 dětí (z toho 3 děti nastoupily do ZŠ Jablunkov), čtyřem dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. Pro školní rok 2014/2015 bylo do mateřské školy přijato 15 dětí. Mateřská škola sídlí v přízemí a ke své činnosti využívá čtyři místnosti – včetně školní družiny. Jídelna slouží zároveň jako jídelna pro žáky základní školy. Třídy jsou dopoledne využívány jako herny, odpoledne jako ložnice. Šatna navazuje na třídy mateřské školy. Mateřská škola má také možnost využívat tělocvičnu základní školy. Obecní zahrada se nachází naproti školy. Dětem zde slouží pískoviště, různé průlezky a houpačky. Vybavení mateřské školy je na dobré úrovni, průběžně se dokupují hračky a didaktické pomůcky.

Z prostorových důvodů zpracoval zřizovatel MŠ žádost o dotaci na výstavbu jedné třídy mateřské školy pro 28 dětí ve společné budově s obecním úřadem.

S mateřskou školou pořádáme řadu akcí, přechod dětí z mateřské školy

do základní školy je bezproblémový. Před vstupem do školy děti z MŠ absolvovaly dopoledne ve škole, kde se seznámily s výukou ve škole i s budoucími spolužáky.

 

Počet žáků a dětí

 

Základní škola

Počet tříd

Počet žáků

Dívky

Individuálně integrovaní žáci

 

Výuka podle ŠVP

 pro základní vzdělávání Individuální vzdělávací plán

Výuka podle ŠVP

 pro základní vzdělávání

Výuka nepovinného předmětu - náboženství

Žáci učící se anglický jazyk

1. ročník

1

9

6

0

0

9

6

9

2. ročník

1 (2., 4.)

11

5

0

0

11

7

11

3. ročník

1 (3., 5.)

12

10

0

0

12

8

12

4. ročník

 

7

4

0

0

7

4

7

5. ročník

 

5

1

1

1

4

4

5

Celkem

3

44

26

1

1

43

29

44

 

Kapacita školy je 65 žáků, ve školním roce 2013/2014 organizovala výuku 44 žáků

ve třech třídách. První ročník byl vyučován samostatně, sloučený byl 2. a 4. ročník a 3. a 5. ročník.

Třídy jsou světlé a prostorné. Na vzhledu školy se podílejí učitelé, provozní zaměstnanci i žáci školy. Prostory pro výuku jsou mimo tělocvičnu a šatny dostatečné. Učitelé mají k dispozici notebooky, internet, tiskárny, kopírky, promítací plátna, dataprojektor, televizi, interaktivní tabule.

Blízko školy je velký sportovní areál obce, který využívají žáci k tělesné výchově i

k relaxaci během přestávek. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a je každoročně doplňováno. Vybavení pomůckami a učebnicemi je přiměřené poskytovaným finančním prostředkům.

             Úzce spolupracujeme s rodiči, rodiče mají možnost denně být v kontaktu s učiteli.      Žáci ZŠ i MŠ (v MŠ podle zájmu rodičů) navštěvovali kurz plavání v plaveckém bazénu Vitality Slezsko v Bystřici nad Olší.

Doplňková činnost školy se zaměřuje zejména na vaření pro cizí strávníky – zaměstnance obecního úřadu a důchodce z obce Písečná.

 

 Školní družina s kapacitou 35 žáků měla dvě oddělení a pouze odpolední provoz. Do školní družiny se zapsalo 35 žáků. Některých akcí školní družiny se účastnili i žáci, kteří školní družinu pravidelně nenavštěvovali. 

 

Součástí školy je rovněž školní kuchyně.

 

Školní jídelna podle stavu k 31. 10. 2013

Žáci ZŠ

Děti MŠ

Zaměstnanci

Cizí strávníci

Strávníci

43

40

13

19

 

Škole chybí rozsáhlejší prostory pro mateřskou školu, vhodná tělocvična, sborovna, kancelář pro účetní školy a pro vedoucí školní jídelny, šatny, odpovídající sociální zařízení.

Ve školním roce 2013/2014 se staly v základní škole 4 úrazy. Záznam o úraze byl sepsán ve dvou případech, jeden úraz byl odškodněn, u druhého vzhledem k lehkému průběhu úrazu nebylo odškodné zákonnými zástupci požadováno. Aktualizace úrazů byly odeslány.

 

2.      Obor vzdělání, který škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

 

            Škola je zařazena do školského rejstříku ode dne 1. 1. 2006. S účinností od 1. 9. 2007 je ve školském rejstříku zapsán obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola, podle kterého škola vyučuje s nevyšším povoleným počtem žáků 65.

 

Přehled a plnění učebních plánů

 

          Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu 1. – 5. ročníku. Ve školním roce 2013/2014 realizovala ve všech ročnících vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný od 1. 9. 2013.  

 

Změny Školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2013

 

Vzdělávací oblast

Vzdělávací obor

Změna

Jazyk a jazyková komunikace

Anglický jazyk

Nově formulované očekávané výstupy

Přizpůsobení obsahu anglického jazyka požadavkům a terminologii nově formulovaným výstupům

Matematika a její aplikace

Matematika

Zařazení zlomků, desetinných a záporných čísel

Člověk a jeho svět

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Dopravní výchova

Finanční gramotnost

Korupce

Obrana vlasti

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí

Zdraví

Informační a komunikační technologie

Umění a kultura

Člověk a zdraví

Člověk a svět práce

Informatika

Výtvarná výchova

Tělesná výchova

Pracovní činnosti

Změna osnov – doplnění výstupů z RVP ZV a změna grafické úpravy

 

Žáci se zdravotním postižením byli integrováni v běžných třídách a vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů.

Cíle vzdělávání byly odpovědně plněny. Vyučující pracovaly podle vypracovaných a aktualizovaných plánů. Plány učiva byly v souladu s požadavky osnov splněny ve všech ročnících a předmětech.

Od prvního ročníku jsou žáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti i dovednosti v práci s počítačem.

Pro žáky je přístupná dobře vybavená školní knihovna, počítačová učebna, obecní zahrada, fotbalové a víceúčelové hřiště pro pobyt venku.

Žáci navštěvovali jeden nepovinný předmět - katolické náboženství.

Součástí výuky hudební výchovy je i hra na sopránovou zobcovou flétnu všech žáků.  Do vyučování zařazujeme pohybové činnosti, velká přestávka je určena k pobytu dětí venku nebo v tělocvičně (podle počasí).

V průběhu celého roku jsme se pilně učili, vzdělávali a pořádali řadu akcí. Akce jsou zveřejněny i na webových stránkách školy https://msazspisecna.webnode.cz/ , fotogalerii můžete najít na adrese https://www.zonerama.com/Profile/9162 .

 

3.      Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický kolektiv základní školy tvořily čtyři učitelky povinných předmětů, jedna učitelka nepovinného předmětu a vychovatelky školní družiny. Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ŠD mají potřebnou kvalifikaci.

V MŠ pracovaly čtyři pedagogické pracovnice včetně vedoucí učitelky, která je pověřena řízením výchovně-vzdělávací práce v předškolním zařízení. Dvě učitelky neměly potřebnou kvalifikaci. Jedna z nich studovala vysokoškolské studium učitelství pro mateřské školy.

Obsazení školní jídelny bylo stejné jako v minulém roce.

            Ve škole pracují dvě školnice, jedna z nich zároveň obsluhuje kotle ústředního topení. Školnice jsou vzájemně zastupitelné.

Škola spolupracovala se zákonnými zástupci žáků, se Sdružením rodičů, Obcí Písečná, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Třinci, Základními školami (českou i polskou) v Jablunkově, Dolní Lomné, Milíkově, Hrádku u Jablunkova, Bukovci, Košařiskách, Písku, firmou Nehlsen, Muzeem v Jablunkově, DDM, Klubem důchodců v Písečné a dalšími organizacemi.

 

 

 

4.      Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy

 

Dne 21. 1. 2014 se konal zápis dětí do prvního ročníku, kterého se zúčastnilo poprvé 14 dětí. Čtyřem dětem byl na základě odborných posouzení PPP a dětského lékaře povolen odklad školní docházky. Do prvního ročníku nastoupí 14 žáků, z toho tři po odkladu školní docházky.

Po ukončení pátého ročníku odešli 4 žáci do šestého ročníku ZŠ Jablunkov, 1 do ZŠ Návsí a 1 do ZŠ Písek.

 

5.      Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI

 

V tomto školním roce naši školu ČŠI nenavštívila.

 

 

Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány

 

Obec Písečná

Kontrola byla zaměřena na dosažené výsledky hospodaření za předcházející období, úroveň vnitřní organizační struktury a spolehlivost vnitřních kontrol v rámci PO, úroveň vedení účetní evidence, prověření účelného, hospodárného a efektivního provádění operací s veřejnými prostředky a plnění rozpočtu za rok 2013.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola byla provedena dne 8. 1. 2014 za období 11/2010 – 12/2013, s výsledkem - bez závad.

 

Provedené revize a odborné prohlídky:

                                              

Kotle – kontrola, čištění                                 

Komín                                                                       

Tlaková nádoba                                                                     

Hasicí přístroje a hydranty                              

Elektrické přenosné nářadí a spotřebiče                                  

Tělovýchovné nářadí                                      

 

6.      Prevence sociálně patologických jevů

 

Výskyt sociálně patologických jevů v uplynulém školním roce byl nízký, vzniklé problémy byly ihned řešeny ve spolupráci s rodiči i PPP.

Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Školní preventivní strategie umožňuje předcházet vzniku školních úrazů a sociálně patologických jevů.

Na škole je zřízena funkce metodika prevence, který má potřebné vzdělání.

 

Akce školy v prevenci sociálně patologických jevů:        

 

Komunikace a vztahy

 

             Pro žáky 2. a 3. ročníku proběhl program na téma vztahy mezi spolužáky ve třídě. Žáci si mezi sebou sdělovali, jak se ve třídě cítí, co je těší a co je trápí. Učili se naslouchat druhým, neskákat si navzájem do řeči a vyjadřovat své názory. Zamýšleli se také nad chováním vůči druhým, zdůvodňovali své postoje a rozhodnutí.

 

Člověk v krizi

 

            Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali krátký prožitkový program na téma Člověk v krizi. Žáci nejdříve psali do pomyslného obrazu to, čeho se v životě bojí, z čeho mají obavy. Pak

do rámu obrazu vybírali ty „strachy“, kterých se obávají nejvíc. Slova z rámu každého obrazu vypsali na tabuli a  připisovali čárky k těm slovům, která se u nich v rámu objevila. Své pocity si navzájem sdělovali a diskutovali o nich.

 

Nemoc zvaná šikana, Kyberšikana

 

            Naši školu navštívil lektor z organizace ACET pan Slavoj Raszka. Připravil pro žáky 2. a 3. ročníku program s názvem Nemoc zvaná šikana. Přednáška byla zaměřena na šikanu a její důsledky. Žáci hovořili o tom, jak může vypadat kolektiv třídy, ve kterém někdo někomu ubližuje, jak se může kolektiv vyléčit a jak se může účinně bránit.

            Žáci 4. a 5. ročníku debatovali na téma Kyberšikana a Sociální sítě (Facebook, Skype atd.). Přednáška měla za úkol představit žákům nebezpečí internetu, ukázat na jednotlivé praktiky v kyberprostoru, seznámit je s možným nebezpečím, které jim hrozí a jak se bránit. Přednášky byly doprovázeny prezentacemi a krátkými ukázkovými filmy.

 

Přednáška pro rodiče

 

            Přednáška na téma Kyberšikana byla panem Raszkou připravena také pro rodiče a pedagogy. Zajímavě hovořil o nebezpečí moderních technologií, které nám umožňují komunikovat v kyberprostoru internetu se spoustou lidí a představují velké nebezpečí hlavně pro děti a mládež. Dospělí měli možnost se k tématu vyjadřovat a o problémech diskutovat.

 

Den prevence

            Dne 30. 5. 2014 si žáci v rámci dne prevence osvojovali základy zdravé výživy, objasnili si rizika, která sebou přináší kouření, konzumace alkoholu a návykových látek, měřili si tep po fyzické zátěži.

            Ve skupinách na připravených stanovištích rozvíjeli získané vědomosti, dovednosti a návyky účastníka silničního provozu – chodce a cyklisty. Popisovali výbavu jízdního kola a funkci vybavení, bezpečnou jízdu na kole.

            Připomněli si základy ošetření raněného a telefonní čísla IZS, rozpoznávali život ohrožující zranění, ošetřovali drobná poranění, přenášeli spolužáka a komunikovali s operátorem záchranné služby. V modelových situacích předváděli jednoduché způsoby odmítání návykových látek, jako jsou cigarety a alkohol.  V tělocvičně sportovali, po fyzické aktivitě si měřili svůj tep a diskutovali o tom, proč sport člověku pomáhá. Plnili úkoly týkající se zdravého životního stylu, především zdravého stravování.

 

Dentální prevence

            Studentky lékařské fakulty v Olomouci si pro žáky připravily přednášku na téma dentální hygiena. Velmi poutavě hovořily o zdravých a nemocných zubech, o preventivních prohlídkách u zubaře nebo podle čeho si máme v obchodě vybírat kartáček. Žáci se seznámili se správným čištěním zubů a sami na sobě si čištění vyzkoušeli. Celý program byl proložen zajímavou prezentací.

 

 

7.      Výsledky vzdělávání žáků ve 2. pololetí  

 

 

 

 

Přehled předmětů

 

Předmět

Průměrná známka v 1. pololetí

Průměrná známka v 2. pololetí

Chování

1

1

Tělesná výchova

1

1

Výtvarná výchova

1,05

1,05

Pracovní činnosti

1,05

1,05

Hudební výchova

1

1,09

Prvouka

1

1,02

Anglický jazyk

1,30

1,27

Matematika

1,20

1,45

Český jazyk

1,43

1,59

Přírodověda

1,50

1,64

Vlastivěda

1,92

1,82

 

 

 

Přehled zájmových útvarů

 

Zájmový útvar

počet žáků

Evangelické náboženství

7

Keramika

18

Malý zdravotník

13

Flétna

7

 

 

8.      Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 V tomto školním roce jsme DVPP zaměřili na:

 • anglický jazyk

 • Sfumato – metoda nácviku čtení

 • metodické poradny pro ředitele

   

  Absolvovaná školení a kurzy

   

Instituce

Projekt

Vzdělávací program

Počet pedagogů

Krajské vzdělávací a informační centrum

KVIC

Frýdek - Místek

Progres

Summer Fest – třídenní kurz AJ

3

 

Metodická poradna

1

Tvůrčí hry v MŠ

1

Výrobky z přírodních materiálů - Nové Vánoce

1

Zábavná angličtina - zpíváme, tančíme, malujeme

1

 

 

Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 7 let

1

ABC Music, v.o.s.

Nedvědovo nám. 140/13

147 00 Praha 4 - Podolí

"Metodika Sfumato – výchova lektora pro podporu čtenářské gramotnosti"
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0126,
který je financován ESF a státním rozpočtem ČR.

Základní dovednosti

v metodice Sfumato – 3 kurzy

 

4

 

            Dny samostudia věnovali pedagogičtí pracovníci zejména studiu nových vyučovacích metod a forem práce, změnám ve školských předpisech a anglickému jazyku.

 

9.      Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

 

            V tomto školním roce jsme se věnovali zejména zavádění poznatků z celoživotního učení do praxe – metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ŠVP. Individuálně pedagogičtí pracovníci studovali anglický jazyk.

 

10.    Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

 

Environmentální výchova

 

 

Výšlap na Bahenec - Cestou žáci poznávali faunu a floru našich Beskyd.

 

 

 

Ovocno – zeleninový týden: