Rozhodnutí o přijetí

05.04.2018 11:40

Č. j.: ZŠMŠ41/2018     Datum: 5. 4. 2018

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, 739 91 Písečná 42, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Písečná od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito registračními čísly: 

„1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.“ 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy Písečná ke krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 Mgr. Marie Ligocká

Datum zveřejnění rozhodnutí 5. 4. 2018