Informace o zpracování osobních údajů

25.05.2018 11:04

Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů

            Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, 739 91 Písečná 42, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje za účelem naplňování předškolního, základního a zájmového vzdělávání ve škole. Činnosti s tím spojené jsou regulovány především školským zákonem. Mezi tyto činnosti patří vedení školní matriky, evidence související s přijímáním dětí ke vzdělání, zpracování výročních zpráv školy, záznamy z pedagogických porad, protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.  Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž v rámci plnění povinností v oblasti personalistiky, mezd, účetnictví a daní.

            Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 7nfmgh6, emailem na adrese zspisecna@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace, Písečná 42, 739 91 Jablunkov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Kateřina Huczalová, tel. č. +420 727 887 092,

email: poverenec.jablunkovsko@gmail.com.

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci vykonávaných agend:

V souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o dětech následující typy údajů:

 • jméno a příjmení;

 • rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno);

 • státní občanství;

 • místo narození;

 • místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě nebo žák na území České republiky;

 • údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání;

 • datum zahájení vzdělávání ve škole;

 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole;

 • vyučovací jazyk;

 • údaje o znevýhodnění žáka;

 • údaje o mimořádném nadání žáka;

 • údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení;

 • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;

 • datum ukončení vzdělávání ve škole.

 

V Písečné 25. 5. 2018                                                Mgr. Marie Ligocká